Γενικά για το Κέντρο

Βασικός στόχος του ΣΚΦ είναι η ομαλή προσαρμογή όλων των φοιτητών στην ακαδημαϊκή ζωή του ιδρύματος προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις και ως εκ τούτου να αυξηθεί το ποσοστό έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών.


Ειδικότερα, μέριμνα του ΣΚΦ είναι:

α) Να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους, στον ακαδημαϊκό και τον προσωπικό τους χώρο.
β) Να προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη, σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο, στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες σε αναπτυξιακά, προσωπικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και σε προβλήματα προσαρμογής. Στόχος είναι να τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτό-αποτελεσματικότητα και αυτοδιαχείριση και να ενεργοποιηθούν σε θέματα προσωπικής εξέλιξης και διαπροσωπικών σχέσεων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις:

 • Δυσκολίες προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή
 • Άγχος, στρες
 • Κατάθλιψη, μοναξιά
 • Οικογενειακά προβλήματα
 • Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Δυσκολίες στη διαχείριση χρόνου- Ενίσχυση της αυτό- αποτελεσματικότητας
 • Πένθος
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Ζητήματα που αφορούν άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Εθισμός στο διαδίκτυο
 • Εξάρτηση από ουσίες

γ) Να διεξάγει σεμινάρια που να άπτονται θεμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας.
δ) Να προάγει την έννοια της κοινότητας προωθώντας την ενεργό εμπλοκή του φοιτητικού πληθυσμού στα θέματα του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζουν∙ για παράδειγμα, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων προσφοράς υπηρεσιών και εθελοντικής δράσης στην πανεπιστημιακή ή την ευρύτερη κοινότητα-συμβουλευτική ομοτίμων-οργάνωση δικτύου.
ε) Να προχωρεί σε διαρκείς ανώνυμες αξιολογήσεις των αναγκών του φοιτητικού πληθυσμού.
στ) Να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει προγράμματα για την καλύτερη προσαρμογή και τη διευκόλυνση των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και την ισότιμη πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές.
ζ) Να εξασφαλίζει την ισότιμη αντιμετώπιση των φοιτητών με (ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες, με αναπηρία (ΑμΕΑ), με σοβαρές ασθένειες και φοιτητές άλλων ειδικών κατηγοριών όπως είναι οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) και οι χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, μέσω της κοινωνικής υποστήριξης, ψυχό-συναισθηματικής ενίσχυσης, ενθάρρυνσης και καθοδήγησης.
η) Να προωθήσει τη Συμβουλευτική Ομοτίμων με την δημιουργία δικτύου εθελοντών φοιτητών και την εκπαίδευσή τους σε δεξιότητες καλής επικοινωνίας. Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για τα άτομα με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες.
θ) Τα στελέχη του Κέντρου να συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, να διεξάγουν έρευνες και να παρουσιάζουν το ερευνητικό και συμβουλευτικό τους έργο.
ι) Τα στελέχη του Κέντρου να συνεργάζονται με άλλα Συμβουλευτικά Κέντρα και σχετικές υπηρεσίες και δομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την προβολή του έργου τους.


Γενικές πληροφορίες
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» με Κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5024822 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2018.
Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και τον κώδικα δεοντολογίας του Κέντρου ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Αριθ. 48 της 19ης Δεκεμβρίου 2018, Θέμα 5.14) και τη Διοικούσα Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Πράξη Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ με Αριθμ. 45 της 19ης Δεκεμβρίου 2018, Θέμα 3.1.)

Επιστημονική Υπεύθυνη
Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου είναι η κα. Κουνενού Καλλιόπη, Καθηγήτρια της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Επιστημονικό προσωπικό
Καλαματιανός Αντώνης, Κλινικός Ψυχολόγος, τηλ. 210- 289 6726: Συμβουλευτική φοιτητών με μαθησιακά προβλήματα, δυσκολίες προσαρμογής και ΑμΕΑ και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Γαρίπη Αικατερίνη, Ψυχολόγος, τηλ. 210- 289 6725: Ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε φοιτητές από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ)
Για την επίτευξη των στόχων του το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών επιδιώκει τη συνεργασία με τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους που έχουν οριστεί από τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και άλλες υπηρεσίες της Σχολής. Συνεργάζεται, επίσης, με τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας του Ν. Αττικής και με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες.


Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Αριθ. 48 της 19ης Δεκεμβρίου 2018, Θέμα 5.14) και από τη Διοικούσα Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Πράξη Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ με Αριθμ. 45 της 19ης Δεκεμβρίου 2018, Θέμα 3.1.) και ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΚΦ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


Όλοι οι εν ενεργεία προπτυχιακοί φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μπορούν να λάβουν δωρεάν και εμπιστευτική ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη από ψυχολόγους.

Ατομική Συμβουλευτική
Η ατομική συμβουλευτική αφορά τη πρόσωπο – με – πρόσωπο διαδικασία μεταξύ του ψυχολόγου και του συμβουλευομένου, η οποία διεξάγεται σε συστηματική και εχέμυθη βάση. Βασικά συστατικά στοιχεία αυτής της σχέσης είναι η εμπιστοσύνη και η αποδοχή και ο γενικός στόχος της είναι να βοηθήσει το άτομο να εκφράσει τις βαθύτερες συναισθηματικές του δυσκολίες σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να ταξινομήσει τις σκέψεις του καθώς και να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του και τους σημαντικούς άλλους. Προσφέρει αυτοβελτίωση και αυτογνωσία στο άτομο σε όλα τα επίπεδα.

Ομαδική Συμβουλευτική
Πρόκειται για την συστηματική συμβουλευτική διαδικασία μεταξύ του ψυχολόγου και ενός συνόλου ανθρώπων που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο θέμα που τους απασχολεί. Αυτή η αλληλεπίδραση δίνει μια ευκαιρία στα μέλη της ομάδας να δοκιμάσουν μέσα σ’ ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον καινούργιους τρόπους συμπεριφοράς και να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους άλλους.
Ενδεικτική θεματολογία ομαδικής συμβουλευτικής:
Διαχείρισης άγχους
Οργάνωσης μελέτης
Ανάπτυξης της δεξιότητας της Διεκδικητικής Συμπεριφοράς
Ενσυνειδητότητα
Το φαινόμενο της εξάρτησης
Διαπροσωπικές σχέσεις

Στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υποστηρίζει την διαδικασία χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Κανονισμός χορήγησης Υποτροφιών